Tổng kết lại cả năm 2014 chẳng nghiên cứu được thêm cái gì mới

Tổng kết lại cả năm 2014 chẳng nghiên cứu được thêm cái gì mới, có lẽ kiến thức tích lũy lâu ngày cũng tràn bộ nhớ, muốn tiếp nhận thêm thì phải xả bớt. Sang năm mới hỏi xem Lee Nam, Đại ca Tuan Ha không biết còn chỗ không để em xả bớt đống kiến thức SEO để em còn nạp kiến thức mới