TÌM CHÍNH PHÁP

TÌM CHÍNH PHÁP
Có Chính sẽ có tà, sẽ có khảo nghiệm sẽ có can nhiễu…, càng chính khảo nghiệm càng lớn, đó là tương đối…(cho nên ở đời người ta cho rằng ác, có khi không phải nhất định là ác)…(đây đều là khảo nghiệm ma tính, ví như Huyền Trang 99 nạn và Cơ Đốc Giáo cũng từng bị quy cho là tà giáo)