Thêm 1 chú lên kệ

Thêm 1 chú lên kệ. Quan trọng là muốn khoe cái bộ ebook được trông đợi nhất năm kia kìa.
Tại sao lại được trông đợi nhất:
+ Vì lượng kiến thức đồ sộ của nó
+ Vì sự hợp tác giữa 2 tổ chức Thực phẩm cộng đồng và Y học cộng đồng hí hí
See Translation