TẠI BẠN MẮT

TẠI BẠN MẮT
Bố ơi con nói nhỏ
Con bảo bạn mắt rồi
Đã đến giờ đi ngủ
Bạn ấy chẳng nghe lời
Mà bạn mắt cứ thức
Là bạn miệng lại cười
Chuyện này mẹ biết được
Lại đánh bạn mông thôi!…
Hay thế này bố ơi
Mình dậy chơi một tí!