Rất nhiều mẹ hỏi

Rất nhiều mẹ hỏi, lý do vì sao phải tráo thẻ nhanh với tốc độ 1 hình/ giây, chị nhìn còn chưa kip, dưới đây là tác dụng ạ.
* Tráo thẻ flash tốc độ cao kích hoạt não phải.
* Giúp phát triển chức năng trí nhớ của trẻ. Trẻ em thường học với chức năng bộ nhớ não trái. Tuy nhiên, khi được cung cấp thông tin với tốc độ cao, bộ nhớ não phải được kích hoạt và phát triển.
* Giúp phát triển sự kết nối giữa bên trái và não phải. Trong một buổi học thẻ FC, hình ảnh được hiển thị và âm thanh về từ đó được nói cùng một lúc. Điều này giúp kết nối giữa hai bộ não vì những hình ảnh và tưởng tượng được xử lý bởi não phải, trong khi ngôn ngữ được xử lý bởi não trái. Thẻ FC sẽ phát triển cả hai quá trình.Rất nhiều mẹ hỏi, lý do vì sao phải tráo thẻ nhanh với tốc độ 1 hình/ giây, chị nhìn còn chưa kip, dưới đây là tác dụng ạ.
* Tráo thẻ flash tốc độ cao kích hoạt não phải.
* Giúp phát triển chức năng trí nhớ của trẻ. Trẻ em thường học với chức năng bộ nhớ não trái. Tuy nhiên, khi được cung cấp thông tin với tốc độ cao, bộ nhớ não phải được kích hoạt và phát triển.
* Giúp phát triển sự kết nối giữa bên trái và não phải. Trong một buổi học thẻ FC, hình ảnh được hiển thị và âm thanh về từ đó được nói cùng một lúc. Điều này giúp kết nối giữa hai bộ não vì những hình ảnh và tưởng tượng được xử lý bởi não phải, trong khi ngôn ngữ được xử lý bởi não trái. Thẻ FC sẽ phát triển cả hai quá trình.