Quan trọng hơn là những người yếu kém về chuyên môn

Quan trọng hơn là những người yếu kém về chuyên môn, đạo đức không nên có một vị trí nào trong bất kỳ tổ chức nào. Vì những ngưòi này sẽ là những con sâu làm Đất Nước nghèo thêm càng không thể có tương lai.. Dân giầu Nước mạnh. Tất nhiên lấy đâu ra công bằng… công lý sẽ mãi mãi chỉ là khẩu hiệu…