“Người thiện

“Người thiện, thì ta thiện; người không thiện, ta vẫn cứ thiện, đó chính là thiện”.
Trong mọi việc con người đều lưu giữ thiện tâm, lấy thiện đãi người, dù có chịu thiệt thòi trước mắt thì cũng không mất đi tín niệm trong lòng, như vậy sẽ được người yêu mến, được trời đất phù trợ, chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
— Sưu tầm—