It’s worth reading though it sounds analytical

It’s worth reading though it sounds analytical. Classical methods such as hand-writing teaching plans should be worth considering, I believe.
Bài báo nói về những tác động chưa hay của việc dùng slides lan tràn trong các bài giảng. Rằng, việc học không chỉ nên đo lường bởi sự hài lòng của sinh viên (satisfaction surveys/Feedback) mà bởi sự tiến bộ và những gì họ học được. Đâu đó mình vẫn linh cảm những phương pháp cổ điển (như giáo án viết tay) vẫn có lý do mà chúng ta cần nó.
Kỳ tới sẽ triển khai.