Dù ở bậc phổ thông hay đại học

Dù ở bậc phổ thông hay đại học, sẽ không thể có một nền giáo dục đích thực khi không có tự do về học thuật và tự chủ về quản trị, khi giáo viên là đối tượng của kiểm soát, còn sinh viên là nạn nhân của nhồi sọ.