Đi kiện mà kéo tới mấy trăm người Trên thế giới có vụ kiện nào như vậy không

Đi kiện mà kéo tới mấy trăm người Trên thế giới có vụ kiện nào như vậy không? Đây là ngay trong thâm tâm họ đã chuẩn bị một trận đánh cận chiến biển người chứ không có ý kiện ai cả. Đồ phản loạn lợi dụng danh nghĩa tôn giáo.

Comments are closed.