Đã gần 2h sáng bên xứ người

Đã gần 2h sáng bên xứ người – thấy nick Cô
vẫn sáng/ mình lo lo nhảy vào chát/ và được sẻ chia tin vui Ha Noi Huynh
Có những thứ tin tức cho con người thật nhiều năng lượng và trên tất cả là niềm tin vào Đức Năng của con người – thứ mà xã hội đang thiếu dần…

Comments are closed.